لغت ديروز . متوسط

– دوشنبه 10 مهر

لغت امروز gravity يعني جاذبه:

Mars’ gravity is only about 38% of Earth’s

میخوای سریع و راحت انگلیسیت رو عالی کنی؟
1- تو تلگرام به مشاور پیام بده @Moshaver_1
2- تعیین سطح شو
3- برنامه بگیر