آموزش انگلیسی با فیلم 24

كليپ تقويت مكالمه با سریال
با زيرنويس انگليسي و فارسي همزمان

میخوای راحت انگلیسیتو عالی کنی؟
1- به مشاور پیام بده
2- تعیین سطح شو
3- برنامه بگیر

مشاور: